Dharma Teachings 佛法開示

2023年12月23日

華嚴法會上堂說法

遮那妙體遍法界   華藏莊嚴等太虛
佛日增輝祈和平   信施功德福慧生


今佛曆二五六六年。於臺灣福隆啟建華嚴勝會,四聖六凡齊聚此壇場,佛初成道七處九會,廣闡華嚴玄旨:「惟以一大事因緣出現於世」,即是「開示悟入」佛的知見。目的是讓眾生得見,自身本具佛性。

但因眾生根器不同而宣說各類法教,然「諸法平等,理性同一,於一塵而含法界,於諸刹而普見道場,塵塵法法,事事無礙,容攝圓通,不相隔曆。」所以,眾生本具佛心。「自心佛本周法界」,當下一念即佛念,足下即是佛刹、即是道場。

今有靈鷲山信施檀越齋主,敬設上堂大齋,供佛及僧。特請山僧上堂為汝等說法, 為祈國道遐昌。地球平安。世界和平。供僧施主。發大菩提心。增益福慧。闔家安康。吉祥如意。今因齋慶,又作怎麼道?


普賢萬行所莊嚴  一切真如法藏界
一乘圓頓妙法門  究竟圓成薩婆若