Events 生活時事

2019年12月28日

靈鷲山己亥年華嚴法會上心下道大和尚十二月二十八日上堂法語

靈鷲山己亥年華嚴法會上心下道大和尚十二月二十八日上堂法語-心道法師廣開法教演一乘  三根普利覺圓明

諸上善人集一處會同十七誦華嚴

今佛曆二五六二年。於臺灣福隆啟建華嚴勝會。四眾齊聚道場,釋迦開演法教慈悲度生,皆由自性海流出,欲令眾生流入智慧海解脫門,而假立名相語言文字,始從鹿野苑,終至跋提河,四十九年間,捻花示眾,實無一字一法可說, 華嚴經云:「諸佛無有法,佛於何有說,但隨其自心,謂說如是法。」

眾等大檀越,發菩提心,護持法教、壇場,廣植福德、善根因緣,敬設上堂大齋各一堂,供佛及僧。特請山僧上堂為汝等說法,為祈邦基鞏固。國道遐昌。佛日增輝。法輪常轉。十方施主。增益福田。闔家幸福。吉祥如意。今因齋慶,又作怎麼道?
 

法性本寂無諸相  猶如虛空不分別 
超諸取著絕言道  真實平等常清淨 
若能通達諸法性  於有於無心不動