PRAYER 咒音唱誦

2021年07月14日

藥師灌頂真言

藥師灌頂真言-心道法師

南謨薄伽伐帝 鞞殺社 寠嚕薜琉璃  鉢喇婆 

曷囉闍也 呾他揭多也 阿囉𠿒帝 三藐三勃陀也

呾姪他 唵 鞞殺逝 鞞殺逝 鞞殺社 三沒揭帝 莎訶


〈藥師灌頂真言〉出自《藥師經》,在《藥師經》中,佛陀對曼殊室利菩薩(文殊菩薩)說,若有疾病者,持此咒一百〇八遍,與食物一起服用,所有病苦皆會消滅。更說若是至心念誦,所願皆得而且能無病延年;命終之後,更是能至佛國淨土,得不退轉,乃至菩提。