Events 生活時事

2017年01月04日

丙申年靈鷲山居家五戒菩薩戒上堂說法

丙申年靈鷲山居家五戒菩薩戒上堂說法-心道法師

世間所有諸花果  乃至沈檀龍麝香
如是等香非遍聞  唯聞戒香遍一切

玆逢 靈鷲山無生道場,啟建居家五戒菩薩戒勝會,發心戒子,寤寐恆一,如是用功,何憂不悟。

嗟乎末法,實是人末,非是法末,蓋因談禪說佛者,多講佛學,輕視佛行,說食數寶,不明因果,故通病在輕因果、廢律儀,以致造諸魔業,濁浪滔天。
 
僧衲應邀陞座說法,古云「但盡凡情,別無聖解。」喻水遭塵染,放入白礬,清水現前,情習如塵,水如自心,礬如戒因,礬投濁水,濁水澄清,故轉凡成聖,貴在眼下,別無捷徑。

如是具足清淨戒  乃至常行諸善法
是人能解世間縛  所有諸魔常遠離